Regulamin konkursu „Wakacyjna zabawa z EstroVita”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest firma SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów o numerze KRS 0000031886, NIP 548-007-69-67, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na kontach EstroVita.pl na platformach Instagram oraz Facebook.
 3. Sponsorem nagród jest firma SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów o numerze KRS 0000031886, NIP 548-007-69-67, która przekaże nagrody zwycięzcom. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
 7. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na publikację Zgłoszenia oraz swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na koncie EstroVita.pl na Instagramie, Facebook’u, fanpage’u EstroVita, stronie estrovita.pl oraz dalsze jego używanie w innych materiałach związanych z marką EstroVita (np. na ulotkach załączonych do opakowania, opakowaniach, stronie estrovita.pl, etc.).
 8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie estrovita.pl w zakładce „Wakacyjna zabawa z EstroVita” opinii dotyczącej limitowanej edycji produktu EstroVita Skin o pojemności 150 ml oznaczonej naklejkami promocyjnymi. Co tydzień zostanie nagrodzona jedna opinia.
 9. Aby wziąć udział w kolejnym etapie konkursu należy przesłać zdjęcie z wakacji razem z limitowaną edycją EstroVita Skin 150 ml poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie estrovita.pl w zakładce „Wakacyjna zabawa z EstroVita”.
 1. Wykonanie powyższej czynności przez uczestnika równoznaczne jest z dokonaniem przez niego Zgłoszeń.
 1. Akcja trwa od 22.06 do 13.09. 2021 r bądź do wyczerpania zapasów limitowanej edycji EstroVita Skin 150 ml Summer Edition.

 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie estrovita.pl. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin.
 3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram/ Facebook ani z nim związana.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki EstroVita.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik w dniach od 22.06.2021 r. do 13.09. 2021 r. powinien przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie estrovita.pl w zakładce „Wakacyjna zabawa z EstroVita” opinii dotyczącej limitowanej edycji produktu EstroVita Skin o pojemności 150 ml. Aby wziąć udział w drugim etapie zabawy powinien przesłać wakacyjne zdjęcie z EstroVita Skin limitowana edycja o pojemności 150 ml poprzez w/w formularz zgłoszeniowy.
 3. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza żadnych praw innych osób, w tym w szczególności ich praw autorskich.
 4. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie opinię oraz jedno zdjęcie w okresie od 22.06.2021 od godziny 12:00 do 13.09.2021 do godziny 20:00.
 5. W dniu 20.09.2021 spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wytypuje trzech zwycięzców.
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie poprzez przesłanie informacji za pomocą maila podanego w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania przesłanych Zgłoszeń w celach promocyjnych w kanałach komunikacyjnych Organizatora i w celach marketingowych oraz na opakowaniach, na co uczestnik wyraża zgodę.
 8. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

3. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

Nagrodami w konkursie są:

 1. Cotygodniowe nagrody za najciekawsze opinie tygodnia – 1 sztuka dmuchanego materaca w kształcie flaminga.
 2. Nagroda główna w drugim etapie wakacyjnej zabawy:

1 miejsce: zapas EstroVity dla całej rodziny! O pojemnościach 250 ml lub 150 ml (1 sztuka EstroVita Skin, 1 sztuka EstroVita Men, 1 sztuka EstroVita Immuno, 1 szruka EstroVita Immuno Kids, 1 sztuka EstroVita Kids – w dwóch smakach, 1 sztuka EstroVita Cardio, 1 sztuka EstroVita Classic).

2 miejsce: zestaw do wyboru! (zestaw uroda i odporność; zestaw dla rodziny; zestaw dla dwojga).

3 miejsce: dowolnie wybrana 1 butelka EstroVita o pojemności 150 ml lub EstroVita Immuno o pojemności 250 ml.

3. Wszystkie wyróżnione opinie oraz zdjęcia zostaną opublikowane 23 września w galerii zdjęć na stronie estrovita.pl w zakładce „Wakacyjna zabawa z EstroVita”.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, zostanie potrącony przy przekazaniu nagrody.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

7. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Sponsora.

4. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Zgłoszenia w oparciu o subiektywne kryteria oceny co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.
 5. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania e-maila
  w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.
 2. Wysyłając zgłoszenie w sposób wskazany w pkt II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody w imieniu Sponsora oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Uczestnik w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się z Organizatorem:
 • listownie, na adres: SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów.
 • mailowo, na adres: [email protected].
 1. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:
  • listownie, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa;
  • elektronicznie, na adres: [email protected].
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w Konkursie (w tym: wydania Nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
  • imię lub imiona;
  • nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer telefonu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
 4. Za zgodą Uczestnika, jego dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu uczestnictwa
  w Konkursie. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w Konkursie, a jego dane zostaną usunięte.
 6. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatora jego danych:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;
  • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych,
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania przez Uczestnika jego danych osobowych;
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do sprzeciwu. Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
   Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 3.
 7. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z Konkursem, w tym przewoźników, spedytorów lub firm kurierskich. Wśród nich nie znajdują się podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Działania będą wykonywane na zlecenie
  i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, co jest weryfikowane przez Organizatora. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich Nagród, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń aż do chwili przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 9. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.